Selecteer een pagina

Afdelingsplannen

Om de verenigingen te kunnen helpen en ondersteunen maakt het Afdelingsbestuur diverse plannen. Deze plannen zijn:

Hoofdlijnen beleid

Het bestuursmodel van de Afdeling West werkt volgens een cyclisch proces waarin (onder normale omstandigheden) tijdens de ALV in het voorjaar vooruitgeblikt wordt op de beoogde contouren van het Afdelingsbeleid voor het daaropvolgende jaar. Dit geschiedt door het omschrijven van de algemene beleidskaders en te wijzigen accenten en prioriteiten. Tegelijkertijd worden de Hoofddoelstellingen (her)benoemd die de kern vormen voor het uitvoeren van het algemeen afdelingsbeleid door de 3 commissies binnen onze afdeling: Commissie Vereniging Ondersteuning (CVO), Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW), Commissie Organisatie Toernooien (COT) en ten aanzien van Het Netwerk Talent Regiotraining.

De hoofdlijnen beleid 2021 zoals goedgekeurd door de ALV op 16 juli 2020 zijn hier te vinden.

Budget

Na goedkeuring van deze beleidsvoornemens werkt het Afdelingsbestuur deze in opdracht van de ALV nader uit in een budget voor de activiteiten van het volgende jaar. Dit budget wordt gebaseerd op kaders van het Hoofdbestuur en wordt ter goedkeuring in het najaar aan de Bondsraad voorgelegd.

Het Afdelingsbudget dat door de Bondsraad op 21 november 2020 is goedgekeurd is hier te vinden.

Communicatieplan

De afdeling heeft, om haar doelstellingen te realiseren, communicatie (in verbinding staan) met betrokkenen nodig. De primaire leden van de NTTB en hiermee de afdeling, zijn de verenigingen, maar ook alle leden van de verenigingen moeten lid van de NTTB zijn. Daarnaast zijn er andere doelgroepen als de ouders van jeugdleden, andere afdelingen, het Bondsbureau en het Hoofdbestuur. De afdeling West kent een kleine 100 verenigingen met (bruto) een kleine 5000 leden in NAS.

De afdeling baseert haar operationele plannen op de meerjarenbeleidsplannen van de NTTB, zoals weergegeven in de laatste jaren in MJBP 2018+ tot en met 2021+.

Het communicatieplan 2021 dat op 15 januari 2021 is goedgekeurd door het Afdelingsbestuur is hier te vinden.