Erasmus Sport heeft middels een groot Europees samenwerkingsproject, Keep Youngster Involved, onderzoek gedaan naar de beweegredenen waarom jongeren tussen de 12 en 19 jaar stoppen met sporten. De factoren die hier een rol spelen zijn zowel persoonlijk, als sociaal, als gekoppeld aan de omgeving. In dit artikel op allesoversport.nl worden de onderstaande 14 tips gegeven om uitval van jongeren bij de sport te voorkomen.

Dank aan ATTC voor het doorsturen naar ons, wij delen het uiteraard graag met de andere ‘West’ verenigingen.

1. Autonomie

Geef jongeren genoeg keuzevrijheid tijdens het sporten én op de vereniging. Geef ze meer ruimte om zelf te bepalen wat ze gaan doen door eigen initiatieven te ontwikkelen. Laat ze ervaren hoe het voelt om te beslissen en om zich te uiten over wat ze ervan vinden. Dat helpt om ze (blijvend) enthousiast te maken voor sporten.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door meer autonomie

Illustratie van een meisje te midden van een aantal sport attributen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

2. Zelfvertrouwen in eigen competenties

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in zichzelf om uitdagingen in de sport aan te kunnen of om hun eigen gestelde doelen te bereiken. Daar kun je als vereniging aan bijdragen door de jeugdige spelers tijdens de trainingen bewust te maken van hun eigen kracht en competenties. Betrek ze bij de clubactiviteiten en stimuleer ze in hun bekwaamheid.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door hun zelfvertrouwen in hun eigen competenties te stimuleren

Illustratie van een turnster die een oefening doet op een evenwichtsbalk
(Foto: Kenniscentrum Sport)

3. Verbondenheid

Geef jongeren het gevoel dat ze deel uitmaken van zowel een team, als van de club. Als zij zich geaccepteerd en veilig voelen, en warmte en genegenheid voelen, is de kans groter dat ze lid blijven.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door meer verbondenheid

Illustratie van 3 jongens aan de rand van een zwembad
(Foto: Kenniscentrum Sport)

4. Positief leerklimaat

Zorg ervoor dat wanneer jongeren zich inzetten, ze positieve feedback krijgen van (voor hen belangrijke) mensen zoals coaches, leeftijdgenoten of ouders. Wees je er als trainer van bewust dat jongeren graag leren, ook in teamverband. En last but not least: het is voor de jongeren belangrijk dat de sportclub ieders bijdrage herkent en waardeert.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door een positief leerklimaat

Illustratie van roeiers in een roeiboot die worden toegeschreeuwd door een trainer die mee fietst aan de waterkant
(Foto: Kenniscentrum Sport)

5. Efficiënte tijdsindeling

Jongeren delen hun tijd graag efficiënt in, ook waar het sport betreft. Daar kun je als club rekening mee houden door activiteiten op geschikte en flexibele tijden te organiseren. Stem af hoeveel tijd nodig is voor deelname aan clubactiviteiten. En stem wat je vraagt aan tijd ook af op het niveau waarop jongeren deelnemen (recreatief niveau, gevorderd niveau, topniveau). Wees je bovendien bewust van de hoeveelheid tijd die jongeren besteden aan andere activiteiten zoals huiswerk, school en bijbanen.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door een goede tijdsindeling te bieden

Illustratie van een klok met daaromheen een uitbeelding van 4 verschillende sporten
(Foto: Kenniscentrum Sport)

6. Kosten

De kosten van sportdeelname mogen voor jongeren geen belemmering zijn. Span je als club in om de kosten laag te houden, zodat er geen financiële bezwaren zijn voor deelname. Bespreek eventueel andere mogelijkheden als iemand om financiële redenen niet mee kan doen. Bijvoorbeeld lidmaatschap in ruil voor het doen van vrijwilligerswerk bij de sportclub.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door kosten beheersbaar te houden

Illustratie waarbij een balans wordt uitgebeeld met aan de ene kant euro's en de andere kant mensen die verschillende sporten beoefenen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

7. Duidelijke verwachtingen

Jongeren hebben verschillende verwachtingen, afhankelijk van leeftijd, geslacht, cultuur en sociaaleconomische status. Het is goed voor een club om hier rekening mee te houden, want dat zorgt naast realistische verwachtingen ook voor een positieve houding van jongeren naar de club toe. Zorg er dus voor dat de jeugdige spelers begrijpen wat zij kunnen verwachten als ze lid worden en lid zijn van jouw vereniging. Dat geldt zowel op fysiek, sociaal als op mentaal vlak: bijvoorbeeld hoe intensief is de training, welke rol spelen de jongeren in een team, wat verwacht de club van hen?

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door duidelijke verwachtingen te creëren

Illustratie van een trainer die op een flipover de tactiek uitlegt aan 3 spelers
(Foto: Kenniscentrum Sport)

8. Clubwaarden

Voor jongeren is het belangrijk het belang en nut van sport te begrijpen. De redenen voor jongeren om te gaan sporten kunnen overigens heel verschillend zijn. Welk waarden straalt jouw vereniging uit? Benadruk je competitie, of juist gezelligheid? Hoe belangrijk maak je gezonde leefstijl, en welke nadruk leg je op de vaardigheden die jongeren leren door sport, zoals samenwerken en discipline? Ga daarover in gesprek met jouw (potentiële) jeugdleden.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door duidelijke clubwaarden te creëren

Illustratie van 2 judoka's die elkaar begroeten op de mat
(Foto: Kenniscentrum Sport)

9. Relatie tussen coach en sporter

Jongeren hebben behoefte aan een effectieve en positieve relatie met hun coach of trainer. Met als basis wederzijds begrip en respect, eerlijkheid, steun en samenwerking. Dit vergroot hun intrinsieke motivatie om te blijven sporten.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door een goede relatie tussen coach en sporter

Illustratie van een coach die tussen 2 meisjes staat die elkaar de hand schudden
(Foto: Kenniscentrum Sport)

10. Betrokken omgang met andere sporters

Laat spelers elkaar aanmoedigen en zorg ervoor dat jongeren niet gepest worden, of een te hoge druk op elkaar leggen. Moedig jongeren aan om vriendschappen te sluiten. Doe dit zowel formeel (georganiseerd, gepland, geëvalueerd) als informeel (ongepland).

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door een betrokken omgang met andere sporters

Illustratie van 2 hockeymeisjes
(Foto: Kenniscentrum Sport)

11. Support van ouders

Zorg ervoor dat ouders en opvoeders hun kinderen ondersteunen en aanmoedigen bij sportdeelname. Bijvoorbeeld door hen te halen en te brengen, een sportuitrusting te geven, aan te moedigen en door samen activiteiten te doen. Het is vooral belangrijk om ouders uit kwetsbare groepen (zoals met een lagere sociale economische achtergrond), die dit niet vanzelfsprekend doen, te begeleiden.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door support van ouders

Illustratie van 2 ouders die aan het sporten zijn terwijl de zoon onderuit gezakt op een stoel zit
(Foto: Kenniscentrum Sport)

12. Preventiebeleid

Richt het beleid van jouw club specifiek in op het voorkomen van sportuitval. Zorg dat je inzicht krijgt in de verschillende factoren die stoppen met sporten in de hand werken. En vraag ook aan de jongeren bij jouw club waarom ze blijven of vertrekken. Bedenk maatregelen, die je in het beleid kunt vastleggen. Weet dat uiteindelijk iedere jongere een ambassadeur is voor deelname en continue betrokkenheid bij sport en bewegen.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door preventiebeleid

illustratie van een jonge vrouw met bokshandschoenen aan en naast een bokszak staat
(Foto: Kenniscentrum Sport)

13. Fysieke toegankelijkheid

Maak het sportterrein veilig en makkelijk toegankelijk voor jongeren en hun familieleden. Zorg voor aangepaste voorzieningen voor jongeren met een beperking. Bespreek met de gemeente of de infrastructuur verbeterd moet worden door bijvoorbeeld een bushalte of fietsenstalling te plaatsen.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door fysieke toegankelijkheid

Illustratie van een sportclub waar meerdere wegen naar toe leiden en waarop verschillende doelgroepen zich veilig op moeten kunnen begeven
(Foto: Kenniscentrum Sport)

14. Gevarieerd sportaanbod

Laat jongeren deelnemen aan sportactiviteiten waaraan zij plezier beleven op het niveau waarbij zij zich het prettigst voelen, zoals competitief of recreatief niveau. Bied jongeren – als het kan – verschillende mogelijkheden aan: verschillende niveaus, variatie in training, vernieuwende oefeningen en spelen in competities. Speel in op trends.

Lees hier hoe je kunt voorkomen dat jongeren stoppen met sport door een gevarieerd sportaanbod

Illustratie van iemand die meerdere sporten beoefend