Tijdens de ALV van West op dinsdag 23 augustus is Maria ter Hoek – Oude Aarninkhof opnieuw gekozen als Bondsraadslid voor de Afdeling West. Op de vorige ALV was zij statutair afgetreden vanwege het bereiken van de maximale termijn. In de tussentijd zijn de Statuten van de NTTB aangepast, om in bijzondere gevallen een langere zittingstermijn mogelijk te maken. Door de organisatieontwikkeling is er sprake van zo’n bijzondere situatie, waardoor Maria ter Hoek nu opnieuw Bondsraadslid is.

Het betreffende artikel uit de statuten en de volledige toelichting over de wijziging:

Artikel 17 lid 9 luidt als volgt

Artikel 17 Bondsraad
9. De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid bedraagt 9 jaar. De Afdelingsledenvergadering kan de termijn van een door haar benoemd Bondsraadslid van wie deze zittingstermijn is verstreken met maximaal 3 jaar verlengen, indien de Afdelingsledenvergadering dit noodzakelijk acht om de continuïteit van de vertegenwoordiging van de afdeling in de Bondsraad te waarborgen.

Toelichting
Bij de wijziging van de Statuten in 2009 in het kader van de doorvoering van de Code Goed Sportbestuur is besloten voor zowel leden van het Hoofdbestuur als leden van de Bondsraad een maximale zittingstermijn in te voeren.

Op dit moment staan de Statuten geen afwijking van deze maximale termijn toe. Recent is gebleken dat het ontbreken van een mogelijkheid tot afwijken tot ongewenste situaties kan leiden. Dit geldt momenteel met name voor de organisatieontwikkeling van de NTTB. Voor ten minste één lid van de Bondsraad en daarnaast voor de huidige voorzitter van het Hoofdbestuur geldt dat hun maximale termijn in mei 2022 resp. december 2022 is bereikt. Voor beiden geldt dat er redenen zijn om aan te nemen dat het in het belang van de organisatieontwikkeling is dat beiden tot de invoering van de nieuwe organisatievorm van de NTTB op hun respectievelijke posities kunnen blijven zitten.

Met het oog hierop stelt het Hoofdbestuur voor om de Statuten zodanig aan te passen dat deze mogelijkheid wordt geschapen. Het Hoofdbestuur legt hierbij een relatie met de organisatieontwikkeling, waardoor de 37 reden van de verlenging duidelijk afgebakend is. Dat geldt ook voor de duur van de verlenging: deze hangt samen met de besluitvorming van de organisatieontwikkeling.

De Code Goed Sportbestuur staat toe dat in specifieke gevallen gemotiveerd van de aanbevolen maximale zittingstermijn kan worden afgeweken.

In de bondsraadsvergadering van november 2022 zullen geheel vernieuwde Statuten worden voorgelegd, inclusief een bij de organisatieontwikkeling passende structurele invulling van de zittingstermijn en een definitie van reden en duur van mogelijke afwijking daarvan.

 

Alle informatie over de organisatie-ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de invoering van Kieskringen voor het kiezen van nieuwe Bondsraadsleden als vertegenwoordigers van de verenigingen in de verenigingsdemocratie van de Nederlandse Tafeltennisbond, vind je op deze pagina.